Retour à l'aperçu Jeunes diplômés

Jobday 2021

samedi 3 juillet 2021 • Luxembourgeois • Liste d'attente

De Beruff an enger Bankagence

S’inscrire gratuitement
BannerMLBS6

INVITATIOUN JOBDAY

Du hues Deng Lycées - oder Bachelorstudien am Beräich Economie oder Commerce ofgeschloss?

Du bass voller Enthusiasmus a Motivatioun fir am Kontakt mam Client ze schaffen?

D’Spuerkeess invitéiert Dech op hiren Jobday, wou jonk Mataarbechter aus den Agencen Dir en Abléck an hire Beruffsalldag ginn. Fir dee Beräich sicht d’Bank virun allem jonk Leit mat engem Premièresdiplom (classique an général, section GGE oder GCG) oder engem Bachelordiplom.

Dëst Evenement fënnt den 3. Juli 2021 an eiser Agence Merl-Belair (4-6, Boulevard Pierre Dupong L-1430 Luxembourg) statt. An engem oppenen an ongezwongene Kader kriss du Äntwerten op all Deng Froen. D’Recruteure vun der Spuerkees sinn och op der Plaz fir Dir Informatiounen iwwer hir Selektiounskritären ze ginn a mat Dir iwwer Deng eventuell Karriärsméiglechkeeten ze schwätzen. Sie erklären Dir op wat beim Kandidat Wäert geluecht gëtt a wéi den Encadrement an d’Formatioun ausgesi wann ee bis agestallt ass.

Bass Du interesséiert? Da schreif Dech haut nach an, well d’Plaze si limitéiert !

Du kriss direkt duerno ee Mail geschéckt fir Dir ze bestätegen, dass d’Umeldung ukomm ass.

Le Jobday du 3 juillet 2021 est complet.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente et nous vous contacterons dès qu'une place se libère.

Merci d'avance pour votre compréhension.

* Spuerkeess se réserve le droit de prendre des photos pour des usages internes et commerciaux.

** Spuerkeess se réserve aussi le droit d'annuler l'activité si le nombre fixé de participants minimal n'est pas atteint. Toute inscription ne répondant pas aux critères requis ne sera pas prise en considération. Dans ce cas, vous serez informé.